آئین نامه ها و دستورالعمل ها

 

دستورالعمل امور اقتصادی و سرمایه گذاری دانشگاه کاشان

ضوابط پذیرش طرح‌های اقتصادی

شیوه نامه  بهر ه برداری اقتصادی از ظرفیتهای آزاد کارگاهها و آزمایشگاهها در دوره کرونا

دستورالعمل نحوه پرداخت حق الزحمه عوامل انسانی طرح بهر ه برداری از ظرفیتهای آزاد کارگاهها و آزمایشگاهها