شورای امور اقتصادی و سرمایه گذاری

 

شورا امور اقتصادی و سرمایه گذاری دانشگاه کاشان با رصد محیطی، روندهای مهم خارجی و داخلی و تحولاتی را که انتظار می‌رود اثر مهم بر عملکرد اقتصادی دانشگاه داشته باشند، شناسایی می نماید.

این شورا با بهره مندی از هوشمندی رقابتی به دنبال یافتن، جمع­آوری و ذخیره­سازی اطلاعات است تا موضوعات راهبردی اقتصادی دانشگاه را شناسایی نموده، اثر و زمانشان را ارزیابی کند و زمان مورد نیاز برای پاسخ را تخمین بزند.

اعضای شورای اقتصادی و سرمایه گذاری به شرح زیر می‌باشند:

رییس دانشگاه(رئیس شورا)

معاون نوآوری و اقتصادی(نائب رئیس شورا)

نماینده هیأت امنا

نماینده  کمیسیون دایمی هیأت امنا

معاون اداری ومالی و مدیریت منابع

رییس گروه امور اقتصادی و سرمایه گذاری ( دبیر شورا )

مدیر مالی

3 تا 5 نفر از خبرگان اقتصادی، کارشناسان و متخصصان برجسته در حوزه های مختلف کسب و کار، اقتصاد، مدیریت راهبردی، بازاریابی، مدیریت و مهندسی به عنوان اعضای حقیقی شورای سرمایه گذاری و طرح های اقتصادی

وظایف و اختیارات شورا عبارتست از:

تصویب اهداف و سیاست های راهبردی دانشگاه برای تشکیل و اداره سبد سرمایه گذاری دانشگاه

بررسی، شناسایی، ارزیابی و سیاستگذاری درصرفه جویی و کاهش هزینه های غیر ضروری در همه ارکان و فعالیت های دانشگاه و اعمال ان ها از طریق ارکان رسمی و مرتبط در دانشگاه.

تخصیص دارایی ها به منظور دستیابی به حداکثر بازده سرمایه گذاری و حداقل ریسک

انتخاب فهرست موضوعات راهبردی دانشگاه در حوزه سرمایه گذاری

تصویب طرح‌ها و پروژه‌های دارای بازده اقتصادی هرحوزه فعالیت دانشگاه

بررسی و تصویب طرح‌ها و برنامه‌های توسعه منابع مالی متنوع و پایدار

بررسی و تصویب طرح ها و برنامه های اجرایی در زمینه افزایش بازده اقتصادی دارائیها و قابلیت های اقتصادی دانشگاه در ابعاد مختلف آموزشی، پژوهشی، فناوری، آزمایشگاهی و غیره

اتخاذ هرگونه تصمیم برای خلق بازده اقتصادی و سودآوری که در راستای منافع و صرفه و صلاح دانشگاه باشد.

تصویب به اقدام و تعیین نحوه مشارکت با بخش خصوصی در کسب و کارهایی که دارای جذابیت سرمایه گذاری بالایی باشند.

تصویب هرگونه قرارداد اخذ وام و اعتبارات از بانک ها و مؤسسات پولی و مالی که توسط معاونت نوآوری و اقتصادی به پیوست برنامه مالی بازپرداخت آن تصویب و پیشنهاد می شود.

بررسی و تصویب گزارش های معاونت نوآوری و اقتصادی از عملکرد سبد سرمایه گذاری و تخصیص دارایی ها و عملکرد مالی پروژه های سرمایه گذاری

بررسی صورت های مالی سالیانه شرکت های که دانشگاه در آنها سهیم است.

تصویب انتقال سهام، ورود سهامداران جدید، افزایش سهام و سرمایه شرکت هایی که دانشگاه در آنها مشارکت دارد.

نظارت بر انتفاع دانشگاه از مشارکت های اقتصادی به میزان سهم خود

بررسی و تصویب پیشنهادات رئیس شورای سرمایه گذاری و طرح های اقتصادی در موارد مقتضی