اهداف ما

اهداف :

ماده 1- فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری دانشگاه برای تحقق اهداف زیر انجام می شود:

ارتقای بهره‌وری و صرفه اقتصادی در انجام فعالیت‌ها

استفاده بهینه و کارآمد از دارائی ها و منابع دانشگاه با تاکید بر افزایش بازده اقتصادی

تنوع بخشی به منابع مالی، توسعه ابزار‌های نوین مالی و شناسایی و ایجاد منابع درآمدی پایدار

بهره‌گیری از مزیت‌های رقابتی و راهبردی دانشگاه برای خلق ارزش اقتصادی