در حال مطالعه

 

مروری بر مدیریت دارائی ها در دانشگاه

بهر ه برداری از ظرفیتهای آزاد کارگاهها و آزمایشگاهها در دوره کرونا

بهره برداری از مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی

احداث گلستان بیست هکتاری گل محمدی در اراضی دانشگاه