ارکان

 

به منظور تسهیل و تسریع در در زمینه های تشویق، پذیرش و حمایت از فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری دانشگاه، ارکان تصمیم گیری و اجرایی در امور اقتصادی و سرمایه گذاری دانشگاه عبارتند از :

هیات امنا

شورای اقتصادی و سرمایه گذاری

معاونت نوآوری و امور اقتصادی

گروه امور اقتصادی و سرمایه گذاری