دستور کار آینده

 

شناسایی ظرفیت ها و دارائی های موجود دانشگاه و ارزشگذاری آنها

محاسبه میزان بازدهی دارائی های فعال دانشگاه

بررسی و ارائه راهکارهای افزایش توان ثروت آفرینی و مولد سازی دارائی های دانشگاه

برنامه ریزی و هدف گذاری اقتصادی دارائیهای دانشگاه برای سال های آینده

طراحی و تقویت روش های مدیریت دارائی های فیزیکی دانشگاه

شناسایی و اندازه گیری دارایی های نامشهود دانشگاه