درباره ما

در باره ما :

کلیات :

     به منظور حمایت از اهداف کارآفرینی، نوآوری و تجاری سازی فناوری و .... دانشگاه و در اجرای مفاد ماده 87 برنامه راهبردی  دوم دانشگاه، مدیریت امور اقتصادی و سرمایه گذاری دانشگاه با اهداف، ساختار و الگوهای زیر تشکیل و فعالیت می نماید. دامنه فعالیت این حوزه، فعالیت های اقتصادی دانشگاه و سرمایه گذاری در حوزه های غیر دانش بنیان و غیر استارتاپی می باشد.

ارتقای صرفه اقتصادی وبهره وری درانجام فعالیتهای آموزشی، پژوهشی وفرهنگی و بهبود وارتقای توانمندی اقتصادی واحدهای مختلف دانشگاه یکی از ماموریتهای جدی مدیریت امور اقتصادی و سرمایه گذاری دانشگاه است و در این راستا توجه به بهره وری و بازده اقتصادی مطلوب دارائی های دانشگاه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بهره وری که از طریق بکارگیری مزیت های نسبی دارائی ها در حوزه های مختلف مرتبط با ماموریت دانشگاه و گاها در قالب طرح های توانمند سازی اقتصادی با بهـره مندی از توانمندی هـای بالقـوه و بالفعـل کـارآفرینان و سرمایه گذاران مشتاق داخل وخارج دانشگاه  با هدف تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه محقق می شود.

سیاست های مرتبط با سرمایه گذاری در حوزه اقتصادی، براساس شیوه های نوین تامین مالی اتخاذ و در جهت بالفعل نمودن و مولد سازی ظرفیت ها و دارایی های دانشگاه طراحی می شود. ساز و کار حوزه اقتصادی، ترجیحا سرمایه گذاری مشارکتی با هدف ارتقای بازده اقتصادی از طریق افزایش انگیزه کارآفرینی در سرمایه گذاران مشتاق است. بدیهی است نقش حوزه اقتصادی برای توانمند سازی اقتصادی دانشگاه در زمینه های مختلف ماموریت دانشگاه با همکاری و مشارکت اقتصادی سرمایه گذاران بخشهای مرتبط خصوصی و عمومی تجلی خواهد یافت.

 دسته دیگر از سیاست های حوزه اقتصادی در جهت بالفعل نمودن ظرفیت ها و دارایی های دانشگاه طراحی می شود. تدوین طرح‌ها و برنامه‌های بهره‌برداری بهینه از دارایی‌های دانشگاه و پیشنهاد به شورای سرمایه گذاری و طرح های اقتصادی برای تصویب، تعیین سیاست های مدیریت بهینه دارایی ها در بخش ها و طبقات مختلف دارایی شامل مدیریت املاک و مستغلات، مدیریت هدایا و موقوفات، مدیریت دارایی های واقعی، مدیریت وجوه نقد و سایر طبقات دارایی با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی و به نحوی که سرمایه گذاری ها و دارایی ها از حداکثر بازدهی برخوردار باشد، از مجموعه وظایف کلان مدیریت امور اقتصادی و سرمایه گذاری است.