شرح وظایف

شرح وظایف :

شرح وظایف مدیریت امور اقتصادی و سرمایه گذاری دانشگاه به شرح زیرمی باشد:

الف-  تحلیل وارزیابی

تحلیل صرفه وبازدهی اقتصادی حوزه های فعالیت دانشگاه

شناسایی وتحلیل دارایی های مشهود ونامشهود وقابلیت های دانشگاه و تعیین ارزش اقتصادی آنها

شناسایی وتعیین حوزه‌های پربازده دانشگاه برای فعالیت اقتصادی(تشخیص منافع بالقوه)

برآورد منابع جدید مالی ناشی‌ از فعالیت های اقتصادی‌

ب- فعالیت های مشاوره ای

ایجاد انگیزه تغییر و اصلاح نگرش در افراد و گروه‌ها وواحد‌های دانشگاه برای صرفه اقتصادی وبازده اقتصادی

افزایش دانش، مهارت و توانایی مالی واقتصادی در مدیریت ها و واحد‌های دانشگاه از طریق ارایه آموزش غیر رسمی و مشاوره

ج- تهیه طرح های اقتصادی

تهیه طـــرح‌های اقتصادی با تأکید بر نیاز سنجی ومطالعات اقتصادی برای بهره‌برداری از دارایی‌ها، امکانات و پتانسیل‌های موجود در دانشگاه برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های دارای مزیت نسبی

بررسی و تعیین الگوهای مشارکت اقتصادی

د- فعالیت های اجرایی

ایجاد ساختاری کارآمد برای انجام فعالیت‌های سرمایه گذاری و پرهیز از حاکمیت روابط اداری غیر ضروری و تأکید بر کـار کـــارشناسی و برون سپاری اکـــثر فعـالیت‌های ممکن

توزیع خدمات و فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری به صورت متناسب در واحد‌های مرتبط در دانشگاه

اجرای طرح های اقتصادی با توجه به مزیت‌های نسبی در حوزه‌های مختلف فعالیت دانشگاه

پایـــش، نظارت و ارزیابی مستمر بر اجرای طرح‌های اقتصادی با هدف اصلاح و بهبود روشها و برنامه ها

سرمایه‌گذاری مشارکتی از محل دارایی‌های دانشگاه برای تأمین بخشی از آورده طرح‌های اقتصادی

استفاده از تسهیلات، اعتبارات و مشارکت دیگر نهاد‌های مالی

بهره‌برداری مطلوب از دارایی‌ها، امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و مراکز درآمدی واگذار شده که دراختیار معاونت نوآوری و اقتصادی قرار می گیرد.

مشارکت در تأسیس مراکز اقتصادی به ویژه در حوزه های فرهنگی، آموزشی با استفاده از برند و سایر حقوق مادی و معنوی دانشگاه به طور مستقل و یا با مشارکت سایر مؤسسات دولتی، خصوصی و غیر انتفاعی

مشارکت در انواع شرکت‌های تجاری و مدنی و موسسات غیر تجاری

تبصره : امور اجرایی مربوط به سرمایه گذاری دانشگاه در شرکتهای دانش بنیان، استارتاپ ها و شرکتهای مرکز نوآوری دانشگاه در گروه توسعه و انتقال فناوری انجام خواهد شد.